Nhonmy.com... !? Tools ....? Woo -> Watermark ảnh
Đăng NhậpWoo -> Watermark ảnh MUA...

Tài khoản chưa đăng nhập hoặc chưa được cấp quyền sử dụng ứng dụng

Upload file .csv từ Woocommerce (các cột: ID, Tên, Giá, Hình ảnh)
----------------------------------------------------
Số điện thoại:
Website:
Chỉ lấy hình đại diện:

----------------------------------------------------
Bước 3: Xem & Xóa các file cũ