Nhonmy.com... !? Tools ....? Woo -> Watermark ảnh
Đăng NhậpWoo -> Watermark ảnh MUA...

Tài khoản chưa đăng nhập hoặc chưa được cấp quyền sử dụng ứng dụng

Upload file .csv từ Woocommerce cho Watermark 1 (các cột: ID, Tên, Giá, Hình ảnh)
Upload file .csv cho Watermark 2 (các cột: ID, Tên, Giá, TTV, Điểm, Công Dụng, URL, Hình, Nội dung thêm )
----------------------------------------------------
Watermark 1
Số điện thoại:
Website:
Chỉ lấy hình đại diện:

----------------------------------------------------
Watermark 2

Điểm →
Mã →
Màu nền
Màu tiêu đề
Kiểu khung

----------------------------------------------------
Bước 3: Xem & Xóa các file cũ