Nhonmy.com... !? Tools ....? Tạo Ảnh Watermark
Đăng NhậpWoo -> Watermark ảnh MUA...

Chọn thư mục ảnh:

Link QR (100x100): Lấy QR

Màu chữ

Mô tả (150):


----------------------------------------------------
Xem & Xóa các file cũ