Nhonmy.com... !? Tools ....? WOO ->ZaloPlus
Đăng Nhậpsubmit pr MUA...
Bước 1: Upload file csv

Tài khoản chưa đăng nhập hoặc chưa được cấp quyền sử dụng ứng dụng

Upload file .csv từ Woocommerce (các cột: ID, Tên sản phẩm, Giá khuyến mãi, Hình ảnh, Link sp)
----------------------------------------------------
Bước 2: Nhập link website & tạo file Link hình:

----------------------------------------------------
Bước 3: Xem & Xóa các file cũ

Chuyển File tải ảnh

Bước 1: Upload file csv

Tài khoản chưa đăng nhập hoặc chưa được cấp quyền sử dụng ứng dụng

Upload file .csv từ Woocommerce (các cột: ID, Tên sản phẩm, Mô tả ngắn, Giá khuyến mãi, Hình ảnh)