Nhonmy.com... !? Tools ....?
TỪ KHÓA VÀ SPIN Đăng NhậpỨng dụng spin từ khóa CK.M MUA...

Tên sản phẩm ID Sản phẩm
(Mỗi cụm từ cách nhau dấu gạch đứng | sc.m → 28)
Phần đầu từ khóa → A
Liên hệ → D

Từ khóa chính từ khóa → B
Gắn cuối Mô Tả Từ Khóa- Des → E
Phần cuối từ khóa → C
Phần cố định gắn cuối → F
Title = αA+B+αC | Title meta = Title + rand(D)
Keywords = αA + B, αA + B + αC, B + αC
Description = rand(A) + Title, B + rand(B) + rand(C) + rand(E )
Content = rand(A) + rand(C), Description + F
A - Từ khóa chính, B - Danh sách cần tách