Tạo BARCCODE Link ....?

*Chỉ nhập số & chữ không dấu. Không nhận ký tự đặc biệt.